اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://biknews.ir/10084&text=%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%AA%DB%8C%20%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3%20%D8%B3%D8%A8%D8%A8%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%20%D9%88%20%D8%B7%D9%84%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20(%D8%B1%D9%87)%20%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری