اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://biknews.ir/11029&text=%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DB%B2%DB%B5%20%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C

اشتراک گذاری