اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://biknews.ir/5122&text=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%20%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری