اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://biknews.ir/9163&text=%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20%E2%80%9C%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%E2%80%9D%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C(%D8%B1%D9%87)%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AC%DB%8C%D9%88%D9%87%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری