اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ec.nahad.ir/index.php/lib/viewCourseDetails/XjYNbQE2CWE-&text=انقلاب اسلامی؛ پایان انحطاط تاریخی ایران

اشتراک گذاری