اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://gahvarak.com/blog/201-abryzsh-chshm-nvzad-chh-elly-dard.html&text=%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4%20%DA%86%D8%B4%D9%85%20%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%8C%20%DA%86%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری