اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://gahvarak.com/blog/32-aghdamat-avlh-bra-khfg-atfal.html&text=%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%20%D8%AE%D9%81%DA%AF%D9%8A%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84

اشتراک گذاری