اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://gahvarak.com/question/138/&text=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D9%85%20%D8%B1%D9%88%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D8%A8%DA%AF%D9%85%20%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%B4%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%20%D8%AC%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%87%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%20%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%9F%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87%20%D8%B4%DA%A9%D9%85%D8%B4%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%86%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D9%81%DA%A9%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%85%20%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%AA%20%DA%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%D9%85%20%D8%9F

اشتراک گذاری