اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://gahvarak.com/question/182/&text=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%DB%B1%DB%B3%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%20%DB%B2%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D9%88%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%B5%D8%AF%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%87%20%D9%88%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87

اشتراک گذاری