اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://gahvarak.com/question/296/&text=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%85%20%DB%B9%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%88%20%DB%B2%20%D8%B4%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D8%A8%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D8%8C%D9%87%DB%8C%DA%86%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%86%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%85%20%D8%A8%DA%A9%D9%86%D9%85%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%9F

اشتراک گذاری