-

-

لینک : url=https://gahvarak.com/question/324/&text=%D9%88%D9%82%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%8C%3Cbr%3E%3Cbr%3E1%20-%20%D9%BE%D8%B3%D8%B1%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%203%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B4%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C%20%D9%88%D8%B2%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%203.130%20%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85%20%D9%88%20%D9%82%D8%AF%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%2047%20%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%20%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%B2%D9%86%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%B4%20%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%201.5%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA%20%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%20(2%20%D8%AA%D8%A7%203%20%D8%B3%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B2)%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%88%D8%B2%D9%86%20%D9%88%20%D9%82%D8%AF%D8%B4%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%20%D8%B4%D8%AF%D8%8C%20%D9%88%20%20%D8%AF%D8%B1%202%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D9%88%2010%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%DB%8C%20%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%204.9%20%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85%20%D9%88%20%D9%82%D8%AF%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%2059%20%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%20%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%3Cbr%3E%3Cbr%3E%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D8%B7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D9%85%20%D9%88%D8%B2%D9%86%20%D9%88%20%D9%87%D9%85%20%D9%82%D8%AF%20%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B7%DB%8C%2020%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%20200%20%DA%AF%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%88%D8%B2%D9%86%20%D9%88%202.5%20%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D9%87%20%D9%85%D8%A7%D9%87%DA%AF%DB%8C%205.100%20%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%3Cbr%3E%3Cbr%3E%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B0%DA%A9%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC%D8%B4%20%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84%20%D9%88%20%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%204%20%D8%A7%D9%84%DB%8C%205%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%3Cbr%3E%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B4%20%D9%87%D9%85%20%DA%A9%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20(10%20%D8%A7%D9%84%DB%8C%2012%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA)%3Cbr%3E%3Cbr%3E%DA%86%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D8%9F%20%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%9F%3Cbr%3E%3Cbr%3E2%20%E2%80%93%20%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%AF%D8%AA%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%202%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%8C%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A7%20%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%B4%D8%B4%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF%20%D8%AF%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%DA%86%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D8%9F%20%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%9F

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس