-

-

لینک : url=https://gahvarak.com/question/360/&text=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%20%DB%B2%DB%B2%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%DB%B9%20%D9%85%D8%A7%D9%87%DA%AF%DB%8C%20%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D9%88%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%88%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%B4%20%D8%AE%D9%85%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%20%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%DA%A9%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%87%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D9%85%20%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%88%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%B4%20%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%DA%86%D9%BE%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%B2%D9%88%D8%B1%20%D8%B2%D8%AF%D9%86%D9%87%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%B4%20%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20..%D8%A7%D8%B2%20%DB%B9%20%D9%85%D8%A7%D9%87%DA%AF%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D9%87%D9%85%20%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%20%D9%87%D9%85%20%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%20%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%85%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%B4%D8%AF%20%D9%88%20%D9%88%20%D9%87%D8%B1%20%DA%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%20%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%DA%AF%D9%84%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D9%85%20%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%BA%D8%B2%20%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%88%20%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA%20%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D9%87%D8%B1%20%DB%B1%DB%B2%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%20%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2%20%D8%B4%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%87%20%D9%87%D9%85%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%85%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%20%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%20%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8%20%D8%AF%D8%B1%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D9%84%DA%AF%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D8%B4%D9%87%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%88%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D8%AC%D8%A7%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%85%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%88%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%87%20%D8%A8%DA%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D9%87%20%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%DA%86%DB%8C%D9%87%20%D8%9F%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%20%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B4%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس