اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://gahvarak.com/question/623/&text=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D9%A5%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%85%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%B4%20%D9%A6%D9%A4%D9%A0%D9%A0%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%DA%86%D9%88%D9%86%20%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D9%8A%D9%83%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D9%87%20%D9%87%D9%85%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%83%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B4%20%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%85%20%D9%BE%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D9%83%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%87%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%B4%20%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D9%85%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B2%D9%86%20%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87%20%D8%A2%D9%87%D9%86%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%83%D9%86%D9%85%D8%9F%3Cbr%3E%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%8A%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85

اشتراک گذاری