اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1002368/%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C/%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C&text=%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C

اشتراک گذاری