اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1012278/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-500%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF-120%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-500%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF-120%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3&text=%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-500%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF-120%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری