اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1017967/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF&text=%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری