اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1032553/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-242-%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-242-%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA&text=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-242-%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

اشتراک گذاری