اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1033990/%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3/%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3&text=%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری