اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1036611/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%84%DA%A9-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%84%DA%A9-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&text=%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%84%DA%A9-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

اشتراک گذاری