اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1068367/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF&text=%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری