اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1100312/%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-9-%D9%88-%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-ces-2018-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-9-%D9%88-%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-ces-2018-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF&text=%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-9-%D9%88-%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-ces-2018-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری