اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1108002/%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%DA%A9%D8%B3/%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%DA%A9%D8%B3&text=%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری