اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1126274/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84&text=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84

اشتراک گذاری