اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1127561/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3&text=%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری