اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1129464/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%84%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%84%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C&text=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%84%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C

اشتراک گذاری