اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1129467/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF&text=%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری