اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1131608/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF&text=%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری