اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1133670/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1&text=%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1

اشتراک گذاری