اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1134376/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87&text=%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87

اشتراک گذاری