اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1142011/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D9%84%D9%87%E2%80%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D9%84%D9%87%E2%80%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85&text=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D9%84%D9%87%E2%80%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری