اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1146195/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-uf6-%D9%88-uf4-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-uf6-%D9%88-uf4-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98&text=%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-uf6-%D9%88-uf4-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98

اشتراک گذاری