اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1153470/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C&text=%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C

اشتراک گذاری