اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1186879/%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%AF/%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%AF&text=%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%AF

اشتراک گذاری