اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1188468/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87&text=%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87

اشتراک گذاری