اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1189105/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DB%B5%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DB%B5%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%A7&text=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DB%B5%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%A7

اشتراک گذاری