اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1195035/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C&text=%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C

اشتراک گذاری