اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1201729/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%88%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%88%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA&text=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%88%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری