-

-

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1205115/%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85/%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85&text=%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس