اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1211160/%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF/%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF&text=%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF

اشتراک گذاری