اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1215199/%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF&text=%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری