اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1219887/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C&text=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C

اشتراک گذاری