اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1223641/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1&text=%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

اشتراک گذاری