اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1223729/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF&text=%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری