اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1228702/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B7-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%AF/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B7-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%AF&text=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B7-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری