اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1234914/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-5-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-5-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&text=%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-5-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1

اشتراک گذاری