اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1238071/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%E2%80%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%80-%DA%A9%D8%B1%D8%AC/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%E2%80%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%80-%DA%A9%D8%B1%D8%AC&text=%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%E2%80%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%80-%DA%A9%D8%B1%D8%AC

اشتراک گذاری