اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1260101/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B9%DB%B9/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B9%DB%B9&text=%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B9%DB%B9

اشتراک گذاری