اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1260106/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%85/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%85&text=%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری