اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1260143/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-20-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-20-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87&text=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-20-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87

اشتراک گذاری