اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1260213/%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C/%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C&text=%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C

اشتراک گذاری